Bitrix24 hệ thống quản lý 4.0 số một thế giới
Cải cách doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển

1 000 000 +
tổ chức đang sử dụng giải pháp Bitrix24
trong hoạt động doanh nghiệp