Tư vấn, xây dựng cổng thông tin nội bộ Intranet Portal..

*** Bitrix24 - Công nghệ quản lý 4.0 số một thế giới ***
Cải cách doanh nghiệp thúc đẩy sự phát triển!
Là dịch vụ cung cấp bản quyền Bitrix24 và cặt đặt hệ thống c...
Dịch vụ cho thuê Bitrix24 phù hợp với các cá nhận, đơn vị, tổ chức có mong muốn ứng dụng Bitrix24 trong quản lý vận hành nhưng muố...
Là dịch vụ đào tạo, hướng dẫn sử dụng bitrix24 của Vitranet24 nhằm giúp đơn vị xử lý các khó kh...
Ngoài Bitrix24, chúng tôi có xây dựng thêm các tính năng mới, chuẩn hóa các quy trình và xây dựng các giải pháp quản lý khác theo ...
Bảo trì, bảo dưỡng là giải pháp kiểm tra hệ thống sản phẩm tổng quát diễn ra định kỳ theo thỏa thuận của Vitranet24....
Vitranet24 đã chuẩn hóa các quy trình, tính năng bổ sung ngoài các tính năng, quy trình sẵn có trên Bitrix24, giúp đơn vị có nhiều...
Ngoài các tính năng có sẵn trên Bitrix24, chúng tôi phát triển rất nhiều tính năng hữu ích khác theo yêu cầu....