Tư vấn, xây dựng cổng thông tin nội bộ Intranet Portal..

Bitrix24 hệ thống quản lý 4.0 số một thế giới
Cải cách doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển
Là dịch vụ cung cấp bản quyền Bitrix24 và cặt đặt hệ thống cho doanh nghiệp. Khi sử dụng dịch vụ này, Vitranet24 sẽ thực hi...
Dịch vụ cho thuê Bitrix24 phù hợp với các cá nhận, đơn vị, tổ chức có mong muốn ứng dụng Bitrix24 trong quản lý vận hành nhưng muố...
Là dịch vụ xử lý các khó khăn về mặt kỹ thuật, khó khăn trong quá trình sử dụng hoặc cần hỗ trợ nâng cấp phiên bản mới...
Ngoài Bitrix24, chúng tôi có xây dựng thêm các tính năng mới, chuẩn hóa các quy trình và xây dựng các giải pháp quản lý khác theo ...
Bảo trì, bảo dưỡng là giải pháp kiểm tra hệ thống sản phẩm tổng quát diễn ra định kỳ theo thỏa thuận của Vitranet24....
Vitranet24 đã chuẩn hóa các quy trình, tính năng bổ sung ngoài các tính năng, quy trình sẵn có trên Bitrix24, giúp đơn vị có nhiều...
Ngoài các tính năng có sẵn trên Bitrix24, chúng tôi phát triển rất nhiều tính năng hữu ích khác theo yêu cầu....