*** Bitrix24 - Công nghệ quản lý 4.0 số một thế giới ***
Dịch vụ cung cấp bản quyền, triển khai cài đặt và ứng dụng công nghệ hàng đầu từ Vitranet24
06/05/2021 23:42 1235
Tính năng thống kê cuộc gọi cho phép bạn phân tích tất cả các cuộc gọi trong Bitrix24. Bạn có thể thực hiện báo cáo về tổng số cuộc gọi, cũng như theo dõi công việc của các nhà điều hành của bạn.

Thống kê cuộc gọi bao gồm tất cả các cuộc gọi - cả qua điện thoại Bitrix24 tích hợp và các cuộc gọi được thực hiện qua tích hợp REST- và SIP.

Cách làm việc với thống kê cuộc gọi

Tất cả các biểu đồ được hình thành với sự trợ giúp của bộ lọc theo thời kỳ, theo nhân viên, theo kết nối hoặc theo số.Nếu bạn đặt mũi tên trên điểm đánh dấu biểu đồ, bạn sẽ thấy thông tin tóm tắt cho mục, ví dụ: số lượng cuộc gọi vào một ngày nhất định.


Nếu bạn nhấp vào điểm đánh dấu, nó sẽ mở ra danh sách các cuộc gọi được bộ lọc này đưa vào biểu đồ này.


Một bảng tóm tắt chung về các lệnh gọi cho một phần tử cụ thể được đặt dưới biểu đồ.


Các cột có thể được di chuyển và bạn có thể thay đổi thứ tự của các phần tử. Tất cả các phần tử trong ô đều tương tác - bạn có thể nhấp vào các số trong ô và một cửa sổ mở ra với danh sách dữ liệu có trong ô đó.

Kỳ trước được tự động tính cho cùng kỳ trước kỳ báo cáo. Ví dụ: nếu bạn đang xem dữ liệu trong kỳ báo cáo "tháng trước", thì kỳ trước đó cũng sẽ được chọn là "tháng trước kỳ báo cáo". Trong một số biểu đồ, khoảng thời gian trước đó có thể được đặt theo cách thủ công.

Tóm tắt cuộc gọi

Trong khối này, có phân tích các cuộc gọi: số cuộc gọi đến, cuộc gọi đi, cuộc gọi nhỡ, thời gian cuộc gọi, động thái so với kỳ trước,...
Đánh giá
 /5