Quy trình công việc: Các hoạt động trong xử lý tài liệu

*** Bitrix24 - Công nghệ quản lý 4.0 số một thế giới ***
Cải cách doanh nghiệp thúc đẩy sự phát triển!
23/07/2020 09:00 169

Chúng tôi đã chuẩn bị danh sách tất cả các hành động quy trình công việc trong xử lý tài liệu sẽ giúp bạn thực hiện việc quản lý tài liệu và cộng tác tài liệu hiệu quả trong Bitrix24.

Các hành động quy trình công việc trong xử lý tài liệu bao gồm:

- Tạo danh sách

- Xóa phần tử

- Chỉnh sửa danh sách

- Khóa phần tử

- Mở khóa phần tử

- Sửa đổi phần tử

- Phần tử mới

- Xuất bản phần tử (Bitrix24 On-premise)

- Thu hồi phần tử (Bitrix24 On-premise)

- Đọc danh sách

- Chạy quy trình công việc

Để biết thêm thông tin về từng hành động và hướng dẫn cấu hình, vui lòng xem bài viết sau đây.

Tạo danh sách

Đây là hành động tạo ra một mục mới của danh sách được chỉ định.

Thông số hành động:

Loại tài liệu - chọn một danh sách mà một mục mới sẽ được thêm vào. Sau khi chọn danh sách, bạn sẽ cần hoàn thành các trường cần thiết.

Xóa phần tử

Hành động xóa phần tử sẽ bắt đầu quy trình làm việc.

Chỉnh sửa danh sách

Hành động chỉnh sửa mục đã chọn trong danh sách đã chọn.

Khóa phần tử

Hành động này cho phép bạn khóa tài liệu chống lại hành động của các quy trình công việc khác.

Tài liệu bị khóa bởi các hành động của các quy trình công việc khác chứ không phải người dùng. Một người dùng khác có quyền chỉnh sửa sẽ có thể chỉnh sửa tài liệu.

Lưu ý: Đừng quên mở khóa tài liệu sau khi hoàn thành tất cả các thao tác cần thiết bằng hành động tương ứng.

Khả năng khóa phụ thuộc vào từng loại tài liệu.

Mở khóa phần tử

Hành động này mở khóa tài liệu cho các quy trình công việc khác.

Sửa đổi phần tử

Hành động thay đổi các trường của phần tử

Thông số hành động:

Chọn một trường phần tử mà bạn muốn sửa đổi và nhập giá trị mới. Để sửa đổi một số trường, bấm Thêm điều kiện.

Nhấp vào Thêm trường để thêm trường mới vào tài liệu.

Phần tử mới

Các hành động tạo ra một phần tử mới.

Thông số hành động có thể thay đổi tùy thuộc vào loại tài liệu.

Xuất bản phần tử (Bitrix24 On-premise)

Hành động này xuất bản tài liệu và thay đổi trạng thái của nó thành "xuất bản".

Thu hồi phần tử (Bitrix24 On-premise)

Hành động ngược lại với Xuất bản phần tử

Đọc danh sách

Hành động lấy các trường phần tử từ mục danh sách.

Chạy quy trình công việc

Hành động này cho phép chạy một mẫu quy trình công việc.

Thông số hành động:

ID phần tử - cho biết phần tử mà quy trình công việc sẽ được áp dụng.

Lưu ý:

Bạn hãy tính đến nếu quy trình làm việc được áp dụng cho các yếu tố CRM, cú pháp sẽ có sự khác nhau:

· quy trình làm việc cho phần "Công ty" của CRM: COMPANY_{=Document: ID} - sẽ chạy quy trình công việc cho công ty, LEAD _ {= Document: LEAD_ID} - sẽ chạy quy trình công việc cho khách hàng tiềm năng được kết nối.

· quy trình làm việc cho Contact CRM: CONTACT_{=Document: ID} - sẽ chạy quy trình công việc cho liên hệ, LEAD _ {= Document: LEAD_ID} - sẽ chạy quy trình công việc cho khách hàng tiềm năng được kết nối.

· quy trình làm việc cho Deals CRM: DEAL _ {= Document: ID} - sẽ chạy quy trình công việc cho liên hệ, LEAD _ {= Document: LEAD_ID} - sẽ chạy quy trình công việc cho khách hàng tiềm năng được kết nối, CONTACT_{=Document: CONTACT_ID} - sẽ chạy quy trình công việc cho kết nối liên hệ, COMPANY_{=Document: COMPANY_ID} - sẽ chạy quy trình làm việc cho công ty được kết nối.

· quy trình làm việc cho LEAD CRM: LEAD _ {= Document: ID} - sẽ chạy quy trình công việc cho khách hàng tiềm năng được kết nối.

Tài liệu - chọn tài liệu sẽ khởi chạy quy trình công việc.

Loại tài liệu

Mẫu - mẫu quy trình công việc.

Trên đây là những thông tin chi tiết về các tham số trong mục Xử lý tài liệu, các bạn có thể xem thêm: tính năng Bitrix24 CRM; Tính năng quản lý tài liệu của Bitrix24.

Trân trọng!

Đánh giá
 /5